Nykulla

Nykulla är en by i Tjureda socken i den norra delen av Växjö kommun. Byn består av 20-talet fastigheter som till största delen är jordbruksfastigheter.

Utsiktstornet

I Nykulla finns Kronobergs läns enda utsiktstorn där man kan se ett tiotal kyrktorn och lika många socknar. Tornet uppföres 1958 och tillbyggdes 1960. Det är 25 meter högt och när man står högst upp är man 258 meter över havet.

klart.se


Nykulla ligger som namnet antyder i en kuperad terräng med stora höjdskillnader. Byn är lokaliserad till en åsrygg som sluttar från söder till norr och avgränsas i norr och väster av Tolgasjön. Bebyggelsen ligger utspridd på och på sluttningen av åsens krön. Längs med ryggen löper en byväg. Som i de allra flesta fall med liknande landskapsform är markerna uppdelade mellan de olika fastigheterna tvärs åsen, i smala och bland annat av stenmurar avgränsade skiften. Nykullas bosättningshistoria är inte helt klarlagd. Bronsålderns landskapsutnyttjande är mycket tydligt uttryckt i en rad gravrösen, lokaliserade till monumentala lägen i landskapet. Många av dessa ligger i direkt anslutning till omfattande lämningar efter agrar verksamhet. 1545 bestod byn av fem hemman som vid storskiftet 1780 kom att klyvas i ytterligare två brukningsenheter. Vid tiden för laga skiftet 1850 brukades Nykulla av 12 bönder. Deras gårdar i bykärnorna kom att spridas ut i landskapet i samband med skiftet. Landskapets delvis spektakulära karaktär drog tidigt till sig turism. Ett inslag som ett utkikstorn uppfördes redan under slutet av 1800-talet.

Här bor vi...